امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - 2018 May 24
۰۷:۲۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 136944
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 49
به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، آیین رونمایی و معرفی کتاب «مکتب‌های کهن موسیقی ایران» اثر محسن ...

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، آیین رونمایی و معرفی کتاب «مکتب‌های کهن موسیقی ایران» اثر محسن حجاریان که انتشارات گوشه آن را چاپ کرده، امروز جمعه 12 دی از ساعت 16:30 در شهر کتاب فرشته برگزار خواهد شد.

این کتاب که 11 فصل و 336 صفحه دارد و با قیمت 25000 تومان روانه بازار نشر شده است؛ جامع‌ترین اثر به زبان فارسی است که تاکنون درباره تاریخ تکوین مکتب دستگاهی و جغرافیای تاریخی این موسیقی نوشته شده است.

 

 

فصل‌های این کتاب عبارت است از: «همبستگی مکتب‌های موسیقی در فرهنگ‌های شرق اسلامی »، «برداشتی از مفاهیم اصابع و دستان»، «موسیقی عرب و ایران در دو سده بعد از اسلام »، «موسیقی مکتب خراسان »، «اختلاف فاصله بندی ساختارهای مدهای خراسان و سیستماتیست»، «ناروشنی‌های تئوریک عبدالقادر مراغی»، «درجات خنثی و جایگاه تار در مراحل تکوین دستگاه»، «جغرافیای تاریخی موسیقی دستگاهی در غرب ایران»، «زمینه‌های تکامل صورتبندی موسیقی دستگاهی»، «اوراد مانوی» و «مفهوم سیستم در مد و مراحل تکوین دستگاه»، همچنین کتابشناسی، منابع فارسی، منابع عربی و منابع انگلیسی از جمله بخش‌های پایانی این کتاب است.

«نـگاه مـا بـه تاریـخ تکویـن مکتـب دسـتگاهی نگاهـی سرسـری اسـت و بـا شـرایط مـادی و فرهنگـی پیدایـش آن ارتباطـی نـدارد. موسـیقی هـر فرهنـگ سـیر تکاملی و تکوینـی و تاریـخ پیچیـده ای دارد کـه ویـژه ی آن اسـت. مثـلا مکتب هـای موسـیقی عـرب بـا پـرورش مکتـب موسـیقی حجـاز از پیـش از اسـلام آغـاز می شـود و بـا مکاتـب دمشـق و اسکولاسـتیک و سیستماتیسـت بغـداد ادامـه می یابـد و بـه مکاتـب عـراق و سـوریه و اردن و مصـر می رسـد. دربـاره ی سـیر تحـول مکاتـب موسـیقی کهن تــر ایــران، پژوهش هــای جــدی صــورت نگرفتــه اســت. می دانیــم موســیقی دوران ساسـانی بـه دوران بعـد از اسـلام واگـذار شـده و می دانیـم کـه موسـیقی دوران سـامانی بـه بـارگاه تیمـور و ایلکانیـان راه یافتـه و می دانیـم کـه موسـیقی دسـتگاهی هـم گذشـته ای داشـته اسـت و می دانیـم کـه واژه هایـی ماننـد پـرده و دسـتان و اصابــع را تنهــا در حــد مقــولات بــه کار می برده ایــم. امــا به راســتی از ایــن همــه «می دانیم هــا» چــه می دانیــم؟» این پرسش و پاسخ به آن موضوع کتاب جدید محسن حجاریان است که با عنوان «مکتب‌های کهن موسیقی ایران» به تازگی توسط  خانه هنرهای شهری و با همکاری نشر گوشه منتشر شده است.

شهرکتاب فرشته در تجریش، خیابان دربندی(مقصود بیک) نرسیده به چهارراه حسابی، پلاک ٣٢ واقع شده است.

انتهای پیام/ک

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار