امروز : پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ - 2017 July 20
۲۲:۴۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 150954
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۴ - ساعت ۱۵:۱۲
تعداد بازدید: 322
 * مبانی تفکر و علت گسترش نظام سرمایه داری حاکم بر جهانجان پرکینز علت فراگیری این نوع نظام اقتصادی حاکم بر جهان را مبتنی بر نحوه نگاه جهانیان بر ...

 * مبانی تفکر و علت گسترش نظام سرمایه داری حاکم بر جهانجان پرکینز علت فراگیری این نوع نظام اقتصادی حاکم بر جهان را مبتنی بر نحوه نگاه جهانیان بر نظام اقتصادی امریکا می داند و می نویسد: «این تفکر بر این اساس که هر رشدی در عرصه ی اقتصـادی موجـب خوشـبختی بشـریت اسـت واقتصادی بیشتر باشد مزایای آن نیز به همان نسبت گسترش می یابد و ناخدایان صنعت، که سکان هـدایت ایـن نظـام را در دسـت دارنـد، بایـد از امتیـازات ویـژه برخوردار  باشند. این اعتقاد یک نتیجه ی طبیعی نیز به دنبال دارد: از آنهایی که آتش بیار معرکه ی رشد اقتصادی بوده اند، باید تجللی به عمل آورد و سزاوار پاداش هسـتند، در حـالیکه از حاشیه نشین ها تنها باید بهره کشی کرد. البته، چنین بینشی اشتباه محض است.»(ص 13) یعنی اولین مولفه این نوع نظام القاء شعار خوشبختی، رفاه، آزادی است. آنها اذهان عمومی و علمی جهان را به سویی سوق داده اند که به این باور رسیده اند که، هر کشوری با این اقتصاد باشد خوشبخت و الا در سیستم اقتصادی جهان جایی نداشته و توسعه ای نخواهند داشت. دومین موئلفه نظام اقتصادی امریکا از نگاه جان پرکینز مصرف گرایی و معرفی الگوهایی است که جز رفاه و مصرف گرایی، امتیاز دیگری ندارند، هرچه این الگوها توسط رسانه ها  نهادینه شود، مصرف گرایی و پشت سر آن وابستگی به محصولات و نظام اقتصادی امریکا بیشتر می شود. «زندگی کسانی که در این نظام به کسب موفقیت هایی نائل آمده اند، با تمام ساز و برگ چنین زندگی هایی یعنـی ویلاها، کشتیهای تفریحی و با هواپیماهای شخصیشان، به عنوان الگوی بارزی به ما معرفی می شود که گـویی بایـد سرمشق همۀ ما قرار گیرد، و حاکی از شیوهای از زندگانی است که می گوید: مصرف کنید، و مصرف کنیـد و بـاز هـم مصرف کنید. از هر فرصتی استفاده می کنند تا ما را متقاعد سازند که مصرف وظیفه ای اجتمـاعی اسـت، و غـارت زمـین بـرای اقتصاد مفید بوده و در نتیجه منافع ما را تضمین میکند. به آدم هایی مثل من حقوق های گزافی پرداخت می شـود تـا شغل کار چاق کنی نظام را بر عهده گیریم.» (ص 13)مولفه سوم این نوع نظام اقتصادی، فریبکاری است او براین باور است که جنایتکاران اقتصادی که از سوی ابر موسسات مالی مامور شده اند که کشورها را غارت کنند، باید خود را شبیه، همدرد، بشردوست و کاملا علمی و عاقلانه به مردم آن کشورها معرفی کنند ولی در پشت پرده جز نیرنگ و فریب و چپاول کار دیگری انجام ندهند به طوری جان پرکینز می نویسد:« فریبکاری های این امپراتوری نوین چهره ی یوزباشی های روم، فاتحـان اسـپانیایی و قـدرت هـای اسـتعماری اروپـایی قرون هجده و نوزده را سفید کرده است. ما جنایتکاران اقتصادی فریبکاریم. امروزه قداره به خـود نمی بندیم. زره یا لباسی که ما را از دیگران متمایز کند بـر تـن نمـی کنـیم. در کشـورهایی مثـل اکـوادور، نیجریـه و اندونزی لباسمان شبیه لباس آموزگاران دبستان یا مغازه داران است. در واشنگتن و پاریس، همچـون دیوانسـالاران یـا بانکداران به نظر می آییم. ظاهری عادی و متواضع داریم... از ایثار دم می زنیم، بـا روزنامـه هـای محلـی دربـاره ی کارهـای بشردوسـتانه های کـه انجـام می دهیم گفت وگو می کنیم. میزهای کنفرانس کمیته های دولتی را با جداول و اوراق پیشبینی هایمان مـی پوشـانیم در زمینه ی معجزات اقتصاد کلان در دانشکده مدیریت بازرگانی هاروارد سخنرانی می کنیم. ما بدون اعمال هـیچگونـه فشاری مطرح هستیم ... ما به ندرت به کار غیر قانونی متوسل می شویم. از آنجا که زیرساخت نظام بـر دوز و کلـک استوار است، لذا نظام مشروع به نظر می رسد.» (صص20-21) جمع بندیبه نظر دیدبان شناخت ماهیت و اهداف اِعمالی قدرت های بزرگ در پشت پرده ی سیاست های پرطمطراق اِعلامی آنها موجب اتخاذ بهترین استراتژی و اقدام در برار آنها خواهد بود و گزارش آماده شده از کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» صرفا یکی از اسناد و اعترافات منتشر شده از جنایت های کشورهایی مانند آمریکا می باشد که وجود هزاران اسناد دیگر موید این مطلب می باشد. در نهایت جان پرکینز گفتار آخر خود را در مورد ارزش مطالعه کتابش بیان کرده که با مطالعه این کتاب و کتب دیگر در مورد افشاگری های سیاست های امپریالیسم جهانی این ارمغان به ما داده می شود که از کنار برخی حوادث جهانی و معادلات بین المللی به سادگی عبور نکنیم.

منبع:فرهنگ

برچسب ها:
آخرین اخبار