امروز : یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - 2018 March 18
۱۷:۲۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 99492
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۳۹
تعداد بازدید: 48
عباس بابویهی نماینده سابق صنوف سینمائی در سازمان  امورمالیاتى درگفت وگو با خبرنگار سینمائی فارس پس از پایان مأموریتش به تشریح دستاوردهاى مذاکرات ...

عباس بابویهی نماینده سابق صنوف سینمائی در سازمان  امورمالیاتى درگفت وگو با خبرنگار سینمائی فارس پس از پایان مأموریتش به تشریح دستاوردهاى مذاکرات انجام شده با نمایندگان سازمان امورمالیاتى وتغییر أتی که درأیین نامه معافیت  ازپرداخت مالیات ازسوى هنرًمندان إیجاد شده به آرائه توضیحات کامل پرداخت .

وى با اشاره به این که طبق أخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور ( باشماره ٢٠٠/٧٩٣٠ مورخ ٩٢/٤/٣١ ) حدود 75 درصد ازکل سینما گران و سایر هنرمندان از ارائه "دفاتر مالی" به سازمان  امورمالیاتى، معاف هستند.

 

وى گفت : براساس بند " ل " ماده ١٣٩ از قانون  مالیات هاى مستقیم ، هنرمندان دردسته هاى مختلف به صورت حقوقی و حقیقی با توجه به مصوبه ١٣٨٠واصلاحیه هاى بعدى میتوانند از معافیت هاى مالیاتی مربوط به فعالیت‌هاى خود برخوردار باشند.البته باتوجه به مندرجات همان ماده قانونی وأیین نامه إجرائی مربوط به همان موضوع و با توجه به مفاد برخی دیگراز مواد قانون امور مالیات‌ها مانند: مواد ٩٥، ٩٦ و ١٠٤و....همواره این معافیت‌ها مشمول شروطی می‌شد و می‌شود. مثلا : باتوجه به مفاد بند هاى ألف - ب وج از ماده ٩٦ ،هنرمندان کشوردر رده هاى " حقوقی وحقیقی " ، "کلان و خرد" قرار می‌گیرند که مجبور ند، بنابر مندرجات ردیف هایی ازاین بندها ، به تکالیف قانونی خودشان عمل نمایند تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند و ملزم به پرداخت جرائم هم نشوند.

 

نماینده سابق صنوف سینمائی در سازمان امورمالیاتى ادامه داد، مشکل أساسی درراه استفاده ازاین معافیت ها به سه موضوع بر می‌گشت ، اول موضوع ماده ١٥ ازأیین نامه إجرائی ماده ١٣٩بود که مسؤولیت کارفرما درتادیه مالیات اشخاص ثالث را مطرح می کرد پی أمد أن ماده١٦ بود که درأن جریمه سنگینى را به دلیل عدم پرداخت مالیات برخی از اشخاص ثالث ( دست اندرکار أن پروژه ) به گردن کارفرما می گذاشت ومعا فیت مالیاتی کل پروژه را سلب می‌کرد و پرداخت أرقام أصلی و جرائم شخص ثالث رانیز متوجه کارفرما می کرد! مانند: تهیه کننده ویا طرف قرارداد و یا سرمایه گذار آن. مورد سوم هم برمی گشت به مندرجات ردیف ١٠ از ماده ٩٦ قانون مالیات‌ها. درمندرجات این ردیف ، عبارت "سایر خدمات سینمائی" شامل إفرادی شده بود می‌بایست دفاترحسابدارى خود را حتما تقدیم سازمان امورمالیاتى کنند.(حتی هنرپیشگان ، کارگردان‌ها، گریمور‌ها، تهیه کنندگان مستقل، صدابرداران و غیره...).

بابویهی در توضیح بیشتر مشکل أفرینی این ماده براى هنرمندان سینما إظهار داشت: ردیف ١٠ از بند"ب" ماده مذکوراشاره به این دارد که  "صاحبان مشاغل فیلمبردارى ، دوبلاژ، مونتاژ و سایرخدمات سینمائی "، موظف به تقدیم دفاتردرأمد، هزینه ، سودو زیان وسائر إسناد مربوط به مشاغل مورد تصدى خودبه سازمان امور مالیاتی هستند! بدین ترتیب مایا مشکلات عجیب قانونی در بهره مندى هنرمندان به ویژه سینماگران، در استفاده از معافیت‌هاى مالیاتی روبه رو بودیم ، بنابراین ما از بدوامر بیشترین تلاشمان را براى رفع این معضلات گذاشتیم که ازسال 1380 وجود داشت وکسی نتوانسته بود سازمان امورمالیاتى رامجاب به رفع أنها کند. با پی‌گیرى‌هاى انجام شده از سال 1390 درسازمان امورمالیاتى توسط من و همکارانم به عنوان نمایندگان صنوف سینمائی وطئ ملاقات‌هاى مکرر اینجانب با أقاى  احمدى نژاد " رییس جمهور اسبق " و أقاى دکتر عسکرى " رئیس سازمان امورمالیاتى" وأقاى وکیلی"معاون سازمان" ، أقای جنتی و یارى  کارشناسان ارشد سازمان، أقایان رستم پور، کیکاوسى ، صفی ، سلیمی و... سرانجام به طور صددرصد مشکلات مربوط به مواد ١٥ و ١٦ برطرف شد ومشکلات مربوط به ردیف ١٠ از بند "ب" ماده ٩٦ که مفاد أن توضیح داده شد، براى حداقل ٧٥ درصد ازدست اندرکار أن سینماى ایران مرتفع شده است.وى تأکید کرد : براى اصلاح ماده ١٥، بخشنامه صریحی صادر شد ومسؤولیت پرداخت مالیات شخص ثالث صرفا بر عهده خود أن شخص گذاشته شد و دیگر کارفرما (مثلا تهیه کننده یک فیلم) مسؤولیتی درجرایمی که در ماده ١٦ أیین نامه إجرائی مندرج بود ندارد ، همچنین با اصلاح ماده ١٦ علاوه بر أن که مسؤولیت هنرمندان مشمول مالیات ، (مطابق ماده ١٥ ) از دوش تهیه کننده فیلم یا هر پروژه‌اى که زیر نظر یک کارفرماى هنرى انجام می‌شد ، برداشته شد، دیگر هیچ پروژه‌اى معافیتش را به خاطر عدم پرداخت مالیات اشخاص ثالث از دست نمی‌دهد.

نماینده سابق صنوف سینمایی در سازمان امورمالیاتى کشور، خاطر نشان کرد : مطلب مهم بعدى در موضوع ماده ١٦ رفع تکالیف دیگر بجز إظهار نامه مالیاتی بود( مندرج در مقررات أیین نامه إجرائی ماده ١٣٩) که اکنون هنرمندان را صرفا موظف به تسلیم إظهار نامه مالیاتی می داند وسائر موارد مندرج أیین نامه را از دوش أن ها برداشته است. بدان معنی که : شرط استفاده از معافیت هاى مالیاتی براى کل هنرمندانى که صاحب شرکت هاى حقوقی یا مؤسسات حقیقی ادارى ویا فنی فیلم سازى نیستند، صرفا تسلیم إظهار نامه مالیاتی  می باشد ولاغیر. به نوعی أنها تلویحا منتقل به ردیف "ج" از ماده ٩٦ شدند .

بابویهی ادامه داد : همان طور که عنوان شد ، مشکل ردیف ١٠ از بند" ب" ماده ٩٦ این بود که هنرمندان را ملزم به تنظیم وتحویل دفاترحسابدارى می کرد، که این مبحث نیز باپی گیرى ما وبا همکاری " سازمان امور سینمایی " و ممارست " جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم سینمایی ایران  " و به یاری " رئیس جمهور" ، مقامات عالی سازمان امور مالیاتی مطرح شد، تأ این که موفق شدیم ، درتیرماه ١٣٩٢ سازمان امورمالیاتى را مجاب کنیم تا تفسیر خود را از این ماده قانونی اصلاح کند . بنابراین سازمان مذ کوربا صدوردو بخشنامه  ، این موضوع را به اطلاع عموم هنرمندان رساند که ابتدا در مورد صاحبان مشاغل کارگردانی وبازیگرى طی بخشنامه ٩٢١٦/٢٣٠ مورخ ٩٢/٤/١١ و با بخشنامه  دوم به شماره٢٠٠/٧٩٣٠ مورخ ٩٢/٤/٣١ تغییرات کلى جهت أجرا به تمام إدارات  کل امور مالیاتى تهران وشهر سنان‌ها إبلاغ شد . 

نماینده سابق صنوف سینمایی در سازمان  امور مالیاتى کشور در ادامه  صحبت‌هاى خود بیان داشت : براساس این دو بخشنامه ، ضمن تأکید براین که استفاده از معافیت هاى مالیاتی فقط مشروط به تسلیم إظهار نامه تکمیلی توسط هنرمندان است ، صراحتا حذف عبارت "... ورعایت مقررات این أیین نامه " را نیز ، حاکى از موافقت به عدم تسلیم دفاتر حسابدارى به سازمان امور مالیاتى ذکر کرد.

وى افزود : البته این توضیح لازم است داده شود که حذف این مسؤولیت ها از دوش هنرمندانى است که " فعالیت أن‌ها قائم و متکى بخود فرد " باشد . منظور أن است که اگر : تهیه کننده و یا هنرمندى ، مکانى رابراى فعالیت‌هاى شغلش أعلام کند که شامل مدیریت ادارى یا فنى ،و کارمندان  ویا تجهیزاتى باشد، (و مشمول ردیف ١٠ در بند "ب" از ماده ٩٦ گردد)، درأن صورت باید مالیات مربوط به أن شغل را که در موضوع  کارکنان وتجهیزات کارى أوست پرداخت کند و دفاتر را آرائه دهد.

به این معنا که شغل هر هنرمند نبایستى  مصداق فعالیت هاى یک شرکت تحت  مجوز وى براى أن محل یا براى أن شغل و یا کارکنانش شود همچنین انجام کارأن هنرمند نباید صرفا وابسته به تجهیزات شرکت مشمول مالیات باشد. وگرنه  این هنرمند مى بایستى ، دفتردرأمد وهزینه وسود وزیان را تنظیم وتحویل سازمان امورمالیاتى دهد. 

بابویهى در توضیح بیشتر این تغییرات درأیین نامه مالیاتى هنرمندان وسینماگران گفت : طبق مذاکراتى که در آخرین روز مأموریتم به عنوان  نماینده أصناف سینمایی بامسؤولین سازمان امورمالیاتى انجام دادم ، أن ها وعده دادند به زودى بخشنامه جدیدى را در تبیین وتشریح نظر خود در خصوص  أعمال این معافیت جدید ( که قبلا جزو الزامات بود) منتشر کنند .انشاالله دراین بخشنامه تعبیرو تفسیر سازمان امورمالیاتى از عبارت - " سایر خدمات سینمایی -" که در ردیف  ١٠ بند" ب" از ماده ٩٦ ، أمده ( مثل استودیو هاى صدابردارى ، مونتاژ، فیلم بردارى ودفاتر فیلمسازى وغیره ....) است و این گروه را ملزم به دادن دفاتر حسابدارى مى نماید ، درج  خواهد شد.

وی افزود: ما توجیهاتى رابه سازمان امورمالیاتى کشور ارائه داده ایم که افرادى مانند: صدابردار، گریمور، بازیگرتهیه کننده مستقل فیلم، فیلمنامه نویس، کارگردان ، منتقد سینمایی ، موزیسین وغیره... مشمول عبارت فوق الذکر نمی شوند، بلکه مشمول بند" ج " از ماده ٩٦ ق. م. م. هستند وصرفا شرکتهایادفاترشناخته شده یا ثبت شده ادارى یا فنى مربوط به مشاغل فوق الذکر در زمره " سایر خدمات سینمایی " قرارمىگیرند ، که مى بایستى مطابق حجم وگستردگى فعالیت خودبه آرائه دفاتر درأمد وهزینه وسود وزیان ، به سازمان امور مالیاتى کشور أقدام کنند.

بابویهى اظهار داشت : ازسال ١٣٨٠ قرار براین بود که معافیت هاى بند"ل" ماده ١٣٩ فقط شامل هنرمندان و نویسندگانى شود که تحت نظارت وزارت ارشاد فعالیت مى کنند اما اکنون حجم بزرگ أن شامل فعالیتهاى أفراد در صدا وسیما میشود. یعنى: هشتاد درصد مشکلات مالیاتى هنرمندان مربوط به ساخته هاى أنها در صدا وسیما است.

نماینده سابق صنوف سینمایی در سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد:درتاریخ ١٣٨٤/٦/٣ این جانب پس از ماهها تلاش توانستم تفویض نامه اختیار وزیر ارشاد به نام سازمان صدا وسیما در موضوع " أعلام نام اشخاص معاف از مالیات " رابر مبناى مواد مصرح در‌ أیین نامه إجرائی ماده ١٣٩ أخذ کنم، به این معنا که تمامى کسانى که براى صدا وسیما برنامه سازى میکنند ، مشمول معافیت مالیاتى شدند. کاش این کار را انجام نمى‌دادم.زیرا از آن موقع بود که برنامه سازان ودست اندرکار أن فربه شده در سازمان صدا وسیما ، عوامل أصلى بهره مندى از این قانون شدند ومشکلات سازمان امورمالیاتى ووزارت ارشاد راچندین برابر کرده اند. أنها چندین برابر کل سینماى ایران ضمن استفاده برمعضلات مالیاتى هنرمندان أضافه کردند.

وی در خاتمه اظهار داشت: علاوه براین أمر، عدم پرداخت مالیات خرید هاى خارج از کشور توسط سازمان صدا وسیما که براساس ماده ١٠٧ قانون مالیاتهاى مستقیم مى بایستى صورت مى گرفت ، موجب شده است که سألانه ده ها میلیارد تومان ازجیب سازمان امور مالیاتى کشور بدر رود، ودر عوض پی گیر سالى چند صد هزار تومان مالیات کل هنرمندان سینماى کشور باشد!!این أمر به شدت قابل پیگیرى است تا إحقاق حق عموم وهنرمندان محروم شود . این جانب امیدوارم ، نمایندگان حاضر صنوف سینمایی درهیات هاى حل اختلاف هاى مالیاتى . در موضوع فوق هم پیگیرى هاى لازم را نمایند . بله امیدوارم!!

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها